گزارش آزمایشگاه

به پیوست نمونه ای از گزارشات آزمایشگاه البرز تدبیرکاران در سالهای مختلف جهت بررسی ارائه شده است.

5859-265_Complete_20190424_1152(alborz tadbir).pdf

5859-265_NewOil_20190424_1152(alborz tadbir)2.pdf

البرز 1.pdf

البرز 2.pdf