گزارش آزمایشگاه

به پیوست نمونه ای از گزارشات آزمایشگاه البرز تدبیرکاران در سالهای مختلف جهت بررسی ارائه شده است.

shell refrigeration s2 fr a 68 - 140014277_211205_130131.pdf

5859-265_Complete_20190424_1152(alborz tadbir).pdf

5859-265_NewOil_20190424_1152(alborz tadbir)2.pdf

البرز 1.pdf

البرز 2.pdf

68fd64 (1)_230122_092258.pdf

845836260284_230122_092343.pdf